Tento web využívá cookies. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více o ochraně soukromí: Podmínky ochrany osobních údajů

ROZUMÍM

PRAVIDLA SOUTĚŽE „O vstupenky na festival HRADY CZ“

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je DOC Mercury, a.s., IČO: 05710031, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23618 (dále „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je KOTELNA 55 s. r. o., IČO: 03648851, se sídlem Pernerova 652/55, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234423 (dále „organizátor“).

Organizátor zajišťuje pro pořadatele řádný průběh soutěže.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 15. 7. 2019 do 28. 7. 2019 (dále „doba konání soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v provozovně pořadatele, tzn. v Dopravně – obchodním centru Mercury, na adrese     (dále jen „DOCM“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která:

  • uskuteční v době konání soutěže v DOCM nákup v minimální hodnotě 500,- Kč (včetně DPH),
  • registruje se vyplněním povinných údajů na soutěžní kartě (jméno, emailová adresa a telefon) (dále jen „soutěžní karta“), kterou následně vhodí do losovacího boxu umístěného v Informačním centru Jihočeské centrály cestovního ruchu, které je umístěné v přízemí DOCM (dále jen „IC“),
  • vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno, emailová adresa a telefon), na soutěžní kartě.

Vhozením soutěžní karty do sběrného boxu potvrzuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všechny osoby na pořádání a organizaci soutěže zúčastněné, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Pro účast v soutěži je potřeba, aby soutěžící nakoupil v libovolném obchodu v DOCM v době konání soutěže zboží nebo služby vminimální hodnotě 500,- Kč, (včetně DPH)
a následně toto prokázal předložením získaného daňového dokladu (dále jen „doklad“) na IC.

Doklad bude označen razítkem pořadatele, aby nemohl být v rámci soutěže použit opakovaně.

Soutěžící obdrží soutěžní kartu, kterou je povinen vyplnit a vhodit do soutěžního sběrného boxu, který je umístěn na IC.

Pouze soutěžící, kteří splní výše uvedené podmínky budou zařazeni do slosování.

Každý soutěžící se může s jednou účtenkou zapojit do soutěže pouze jednou, a to i v případě, že by výše útraty na této účtence byla násobně vyšší, než je minimální hodnota 500,- Kč.

Každý soutěžící se může do soutěže zapojit i opakovaně, pokud doloží více samostatných účtenek s minimální hodnotou 500,- Kč.

Po ukončení doby konání soutěže budou zástupcem pořadatele náhodně vylosováni dva (2) soutěžící, kteří se stanou výherci soutěže (dále jen „výherce“).

Losování proběhne v provozovně pořadatele, tj. v DOCM, dne 29. 7. 2019 v 10:00.

6. VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

V rámci soutěže budou vylosováni právě dva (2) výherci, přičemž každý z nich získá stejnou výhru.

Výhrou v soutěži jsou dvě (2) vstupenky kategorie „Permanentka Exkluziv“ na festival konaný 2. – 3. 8. 2019 na hradě Rožmberk nad Vltavou, přičemž každému výherci náleží právě dvě vstupenky (dále jen „výhra“).

Výherce obdrží od organizátora email s informací o výhře a bude vyzván k převzetí výhry. Email výherce obdrží na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže (dále „kontaktní e- mail výherce“).

Převzetí výhry probíhá pouze na IC, a to od 30. 7. 2019 v pracovní dobu, tzn. od 8:00 do 20:00. Pokud si výherce nepřevezme výhru v IC do 1. 8. 2019 do 20:00, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel ani organizátor, je pořadatel oprávněn rozhodnout tak, že nárok tohoto výherce na výhru bez náhrady zaniká.

Výherce není oprávněn požadovat proplacení výhry v penězích, požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo nahradit výhru jiným plněním obdobné hodnoty.

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit. Případné vady výhry výherce reklamuje přímo u výrobce, resp. poskytovatel výhry.

Plátcem výhry je organizátor, který také vypořádá případnou daň z výhry, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, případně, pokud v rámci komunikace s organizátorem či pořadatelem soutěže poskytne v souvislosti se soutěží telefonní číslo či jiný podobný kontaktní údaj, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje“).

Správcem osobních údajů je pořadatel.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace soutěže a všech s tím souvisejících činností (vyhodnocení soutěže, určení výherce, předání výhry, prezentace výsledků soutěže veřejnosti apod.), včetně případných reklamací a kontroly souladu soutěže s právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů se děje z důvodu oprávněného zájmu pořadatele, jímž je propagace pořadatele a jeho produktů u spotřebitelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 3 roky ode dne ukončení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži.

Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Osobní údaje mohou být předány následujícím osobám a tyto osoby je také mohou zpracovávat: organizátor, dodavatelé IT služeb, provozovatelé datových úložišť (cloudů), účetní, daňoví a právní poradci a další osoby pověřené pořadatelem činnostmi souvisejícími se soutěží, a orgány veřejné moci. Tito zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje způsobem obvyklým pro zajišťování spotřebitelských soutěží a pro kontrolu jejich souladu s právními předpisy (ručně, strojově, digitálně, analogově apod.).

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na pořadatele na adrese jeho sídla nebo provozovny nebo na e-mail info@docmercury.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

8. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Soutěžící souhlasí dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele týkajících se pořadatele, elektronickými prostředky. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož jménem se obchodní sdělení odesílá, odvolat, a to u pořadatele (jde-li o obchodní sdělení pořadatele) nebo u organizátora (jde-li o obchodní sdělení organizátora, týkající se pořadatele).

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, vrozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží- li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele nebo organizátora, může být ze soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel ani organizátor neposkytují v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na https://www.docmercury.cz/akce/651-vyhraj-vstupenky-na- hrady-cz.html., v IC a v provozovně organizátora.

V Praze dne 12. 7. 2019